Polityka
prywatności,
rodo i inne
ważne rzeczy

Definicje

Aplikacja – oprogramowanie i serwis Czyj to numer w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Autora i rozpowszechniany pod nazwą „Czyj to numer”, dostępny w App Store. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Autora w ramach Aplikacji w szczególności polegające na identyfikacji nieznanych połączeń przychodzących, głównie w celu informowania Użytkowników o niechcianych połączeniach telefonicznych

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne wyposażone w system operacyjny iOS lub Android

Autor - The Fat Cat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15C (02-676 Warszawa) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000412327, NIP 5213620373, REGON 145870272, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aplikacja

Aplikacja ma na celu identyfikację połączeń z nieznanych numerów a tym samym ochronę użytkowników przed niechcianymi połączeniami telefonicznymi.

Aplikacja korzysta z własnej bazy numerów, która jest budowana dzięki zgłoszeniom społeczności Użytkowników. Użytkownicy mogą, w sposób anonimowy, wysyłać opinie o numerach telefonów poprzez przypisywanie ich do zdefiniowanych kategorii.

Opinie o numerach telefonów, przekazane przez użytkowników, są gromadzone na serwerze, gdzie są weryfikowane przez zespół administratorów a następnie rozsyłane jako aktualizacja bazy danych do użytkowników.

Usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne.

Autor będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji, a także jakiekolwiek roszczenia z tytułu błędnego działania lub wyłączenia funkcjonowania Aplikacji.

Użytkownik

Każdy może zainstalować Aplikację na Urządzeniu Mobilnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Aplikacji po zaakceptowaniu Regulaminu Aplikacji i Polityki Prywatności.

Użytkownik korzystając z Aplikacji akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych i na komunikację elektroniczną w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem.

Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Użytkownika w Aplikacji powinny być prawdziwe.

Użytkownik wyraża zgodę na to, że informacje udostępnione przez niego w Aplikacji będą dostępne dla Autora oraz innych Użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.

Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczane w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia Autora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Autora szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Autor poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Aplikacji lub Regulaminu przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Autora, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Użytkowników.

Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę, w każdej chwili poprzez usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego Użytkownika.

Uprawnienia i odpowiedzialność

W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Autora lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Autor jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.

Kształtowanie zawartości Aplikacji jest wyłącznym uprawnieniem Autora, który jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Aplikacji, a także przeniesienia praw do Aplikacji na osobą trzecią wraz z bazą numerów.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji, autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji, szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich oraz szkody spowodowane działaniem osób trzecich.

Autor jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.

Autor jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi udostępnionymi w Aplikacji, o ile takie dane zostaną mu powierzone.

Autor jest uprawniona do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Aplikacją bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.

Reklamacje

Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Użytkowników poprzez stosowne zawiadomienie

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sos@czyjtonumer.pl

Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Autora, zastrzeżone jest prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Środki Techniczne

Aktualizacja bazy danych numerów w Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu.

Strona internetowa www.czyjtonumer.pl posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji.

Dane osobowe. Polityka prywatności.

Administratorami danych osobowych Użytkowników jest The Fat Cat sp. z o. o.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez The Fat Cat sp. z o. o dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji zgodnie z art. 13 RODO.

Dane osobowe Użytkowników o ile będą zbierane i przetwarzane nastąpi to wyłącznie na potrzeby świadczenia usług o których mowa w Regulaminie.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: sos@czyjtonumer.pl

Postanowienia końcowe

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.czyjtonumer.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w Aplikacji.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu.

Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.

Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia.

Autor zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.